Een corpusgebaseerde studie van het taalgebruik in een nieuw, multimodaal teksttype
Project information
Abstract: 
The project is a corpus-based study of the linguistic features of a new, multimodal text type within Audiovisual Translation (AVT): Audio-description (AD) for the blind and visually impaired. The aim of this interdisciplinary project is to describe the lexico-grammatical features of AD-scripts and examine the role they play in the specific communicative function of the text. The object is to explore one of the key-issues in AD research: How are images put into words and what are the implications for the language use in AD? A recent pilot study confirmed the hypothesis that the language of AD contains distinctive grammatical (morpho-syntactic) and lexical features and that these specific patterns can be identified by corpus analysis. Firstly, the current project aims to develop an extensive and varied text corpus of AD scripts of Dutch audio-described films and series. Secondly, this text corpus will provide the basis for quantitative linguistic research, aiming to identify the prominent lexico-grammatical features of the text type. Finally, the quantitative analysis will be combined with a qualitative analysis of the (communicative) function of these features. In this last stage, special attention must be paid to the multimodal nature of the text type, since the AD-script only makes sense in combination with the dialogues, music and sound effects of the original film or series with which it forms a coherent whole. A qualitative analysis into the (communicative) function of the features will explore the unique interaction between the language of AD and the other channels of the audiovisual text. Ultimately, the project’s ambition is to conduct an extensive linguistic audience design oriented analysis of the AD-discourse. This will allow us to identify the features that characterise the AD text type, will clarify how these linguistic and stylistic features are used to ensure maximum communicative efficiency, and how these features are related to the function and multimodal character of AD. The project presented here is a pioneer in the field: AD has become an international research topic recently but for Flanders and the Netherlands no study of AD is available yet. In addition, it can offer the basis for future application-oriented studies. AD in Flanders is in its infancy (public broadcaster VRT only started with its first audio-described series in January 2012). In brief, basic research projects like the one presented here support the development of a local AD tradition in Flanders that meets international quality standards.
Abstract Dutch: 
Het onderhavige project is een corpusgebaseerde studie van de taalkundige eigenschappen van een nieuw multimodaal teksttype binnen audiovisuele vertaling (AV), namelijk audiobeschrijving of audiodescriptie (AD) voor blinden en slechtzienden. De doelstelling van dit interdisciplinaire project is het in kaart brengen van de lexico-grammaticale kenmerken van AD-scripts en het onderzoeken van de rol die deze kenmerken spelen voor de specifieke communicatieve functie van de tekst als geheel. Op die manier wil dit project een antwoord bieden op één van de centrale onderzoeksvragen binnen het domein: hoe worden beelden omgezet in woorden en wat zijn de implicaties voor het gehanteerde Nederlands? Recent pilootonderzoek wijst uit dat de taal van AD tekstspecifieke grammaticale (morfo-syntactische) en lexicale kenmerken vertoont en dat corpusanalyse toelaat om die specifieke patronen bloot te leggen. Dit onderzoek beoogt, ten eerste, de uitbouw van een omvangrijk en gevarieerd tekstcorpus van AD-scripts van in het Nederlands audiobeschreven films en series, waarop dan, ten tweede, kwantitatief linguïstisch onderzoek verricht kan worden met als doel de prominente lexico-grammaticale kenmerken van dit teksttype te identificeren. De kwantitatieve analyses worden ten slotte aangevuld met een kwalitatieve analyse van de (communicatieve) functie van deze kenmerken. Een bijzonder aandachtspunt bij dit tweede deel vormt het multimodale karakter van het teksttype: het AD-script komt pas tot zijn recht in interactie met de dialogen, muziek en geluidseffecten van de originele film of serie, waarmee het een coherent geheel vormt. Een kwalitatieve functie-analyse laat toe deze unieke wisselwerking tussen de taal van AD en de andere kanalen van het audiovisuele materiaal te verkennen. Finaal streeft het project naar een uitvoerige linguïstische en ‘audience design’ georiënteerde analyse van AD-discourse, die een antwoord moet bieden op de vraag wat AD tot een apart teksttype maakt, hoe de taal- en stijlkenmerken ingezet worden om bij te dragen tot een maximaal communicatief rendement en hoe diezelfde kenmerken gerelateerd zijn aan de functie en de multimodale inbedding van AD. Dit project is pioniersonderzoek binnen het domein: er is internationale onderzoeksbelangstelling maar voor Vlaanderen en Nederland is er nog geen onderzoek beschikbaar. Bovendien vormt het een onmisbare basis voor toepassingsgericht vervolgonderzoek. AD in Vlaanderen staat in zijn kinderschoenen (zo is de VRT in 2012 voor het eerst gestart met het aanbieden van AD bij de serie Witse). Fundamentele onderzoeksprojecten als dit bieden dan ook de nodige ondersteuning voor de ontwikkeling van een lokale AD-traditie die aan internationale kwaliteitseisen voldoet.
Project Leader(s): 
Reinhild Vandekerckhove
Period: 
01/01/2013 - 31/12/2016
Sponsor(s): 

BOF

Syndicate content